Styrelse & revisorer

Här kan du läsa mer om 2017 års styrelse och revisorer. För att komma i kontakt med styrelsen maila styrelse(at)glokala.se. Revisorerna når du på revisorer(at)glokala.se.

Tre frågor:
1. Varför engagerar du dig i Glokala folkbildningsföreningens styrelse?
2. Vad vill du bidra med?
3. Vad har du för erfarenheter från ditt arbetsliv och ditt ideella engagemang som kommer till användning?


Ledamöter

Alf Trellid, ordförande
Ålder: 74 år Sysselsättning: Senior

 1. Jag trivs i folkhögskolevärlden och med ideellt arbete. Sofielunds Folkets Hus är en positiv miljö att vistas i och idealisk för en folkhögskola att ha sin verksamhet i. Jag tycker mycket om människorna som finns här.

 2. Jag kan bidra med min erfarenhet från skolvärlden och föreningslivet.

 3. Jag har som vuxen befunnit mig i skolans värld sedan jag började som lärarvikarie i mitten på 60-talet. Sedan har jag arbetat på grundskola, gymnasium, Komvux och lärarhögskolan. Var under flera år rektor för eleverna vid de svenska skolorna i utlandet. Mitt sista jobb var som folkhögskolerektor.

Göte Rudvall, sekreterare
Ålder: 92 år Sysselsättning: Senior

 1. Jag vill använda min pensionärstid meningsfullt och ser folkbildning och folkhögskola som en viktig kraft för att ge bildning och utveckla demokratin.

 2. Jag fungerar som styrelsens ständige sekreterare och använder min livserfarenhet i styrelsearbetet.

 3. Jag har långvarig erfarenhet av skola och lärarutbildning och även av styrelsearbete i ett flertal ideella föreningar. Jag är nu också med i styrelsen för Folkhögskolan i Angered och kan ta vara på erfarenheterna därifrån.

Inger Leite, kassör
Ålder: 70 år Sysselsättning: Senior

 1. Jag engagerar mig och har engagerat mig i Glokalas styrelse under många år för att jag har en stark tro på att folkbildning är en rättighet och en grundbult i en demokrati.

 2. I hela mitt liv har jag varit engagerad ideellt och det är detta mitt engagemang och kunskap liksom min grund i ett starkt samhällsintresse för jämlika villkor som jag kan bidra med i styrelsearbetet.

 3. Då jag under många år haft en chefsroll inom Malmö kommun har jag kunskap och erfarenhet om ledarskap och verksamhetsutveckling samt personalpolitik/-frågor som kan vara av nytta i föreningen.

Ewa Ekberg-Wihlén Ålder: 71 år
Sysselsättning: Senior

Jag vill engagera mig eftersom jag anser att organisationer som Glokala folkbildningsföreningen behövs för att skapa meningsfulla sammanhang för medborgarna, kompletterar de sedvanliga trygghetssystemen som finns kommunalt och statligt, ger människor möjlighet att delta i att skapa och bibehålla demokratin, ger människor möjligheter att växa och utvecklas. Jag tror jag kan bidra med min erfarenhet av att, under många år, ha arbetat som chef och ledare i en kommunal förvaltning inom olika verksamhetsområden. Jag har också erfarenhet av att ha haft ansvar för flera projekt med olika aktörer – flera i samarbete med representanter för den sociala ekonomin, näringsliv och kommunal förvaltning.

Erik Hellberg Ålder: 32
Sysselsättning: Student på utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering vid institutionen för Urbana Studier vid Malmö Högskola.

 1. Jag engagerar mig i Glokala folkbildningsföreningen eftersom jag tycker det är ett viktigt redskap för en hållbar utveckling.

 2. Jag vill bidra med mitt intresse för människors plats i staden och med ambitionen att få vara med och skapa socialt hållbara städer.

 3. Min utbildning ger mig en förståelse för de mångfacetterade utmaningar som dagens städer står inför, vilket innefattar sociala, ekonomiska, politiska, kulturella och miljömässiga frågor. Jag sitter även med i programrådet för min utbildning och arbetar som kursassistent på högskolan.

Dawan Raoof Ålder: 34 år
Sysselsättning: Doktorand i socialt arbete, Malmö högskola

 1. Min uppfattning och upplevelse av Glokala folkhögskolas visioner och självpåtagna engagemang är att skolan strävar efter att skapa en sociopolitiskarena och ett konkret forum där individer, utifrån frihetens, frivillighetens, jämlikhetens och självstyrningens principer, går samman för erövra sin rättmätiga makt – nämligen makten över sig själv och över sin samhällsutveckling. Detta tilltalar mig mycket, och just därför vill jag vara en del av det arbetet.

 2. Det jag förhoppningsvis kan bidra med är att kunna generera uppslag och kunskaper för hur vi tillsammans kan förverkliga ovan nämnda vision om skapandet av det demokratiska forumet. Jag vill gärna bidra med idéer för hur vi genom olika verksamheter och aktiviteter kan tydliggöra, problematisera och reflektera kring hur olika kvardröjande, patriarkala och odemokratiska strukturer motverkar främjandet av en vital, tolerant, pluralisk och demokratisk politiskt kultur. Jag vill också tillsammans med andra vara med och utmejsla teoretiska och praktiska verktyg för en fredlig och demokratisk förändring av dessa strukturer.

 3. Mitt avhandlingsarbete är en studie om ensamkommande inom sociala institutioner. Tidigare har jag varitforskningsassistent i ett projekt om ensamkommande vid Malmö högskola, föreståndare och boendehandledare på boende för ensamkommande barn, egen företagare och projektledare för ett SIDA-finansierat demokratiprojekt i norra Irak.

Enrique Perez
Ålder: 66 år Sysselsättning: Fil.dr. i social antropologi, Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola.

 1. För att jag ser en möjlighet i organisationen till att utveckla nya utbildningsformer och pedagogiker som är mer anpassade till de behov som vi har i samhället idag. I korsningen mellan den gamla folkbildningsideal och nya sociala rörelser kan finnas nya former för att vidarebilda alla människor i samhället.

 2. Jag tror att jag kan bidra med att bredda verksamheter, bidra till en dialog om pedagogiken, bidra med kunskap om den nuvarande samhällsutvecklingen och de utmaningar vi har framför oss.

 3. Jag har forskat och undervisat länge och tidigare arbetat med breddad rekrytering. Jag vill gärna se en koppling mellan Glokala och vår institution för att uppmuntra ungdomarna att fortsätta studera vidare. Utifrån forskningsplattformen Socialt utsatthet och socialt arbete har vi utvecklat en samverkan med den frivilliga sektorn som vi gör med organisationen Ett enat Malmö. Ideella krafter finns det gott om men alla vi som vill ha ett samhälle för alla måste samarbeta mera.


Suppleanter

Charlotta Zettervall Ålder: 55
Sysselsättning: Universitetslektor, Malmö högskola

 1. Därför att jag har ett stort intresse för rättvisefrågor och menar att folkhögskolan har en viktig roll att spela i dagens samhälle. Har alltid haft ett stort intresse för folkbildning.

 2. Engagemang och erfarenheter från föreningsliv och från mitt arbete inomforskning och utbildning vid universitet/högskola.

 3. Erfarenheter från föreningsliv, utbildning och samverkan universitet folkhögskola.

Johanna Sixtensson Ålder: 39 år
Sysselsättning: Doktorand i socialt arbete, Malmö högskola

 1. Jag sympatiserar både med Glokalas budskap och praktiska arbete och vill gärna vara med och stötta detta viktiga arbete för utbildning, solidaritet och jämlikhet.

 2. Jag kan bidra med engagemang, kunskap och samarbetsvilja!

 3. Sedan 2008 har jag arbetat med forskning på Malmö högskola. Först som assistent och nu som doktorand. De som förenar de forskningsprojekt jag varit involverad i, och nu bedriver, är att de alla rör jämlikhetsfrågor i Malmö, specifikt i relation till ungdomar i synnerhet unga tjejer. Jag har tidigare jobbat med ensamkommande ungdomar samt varit engagerad i ideell verksamhet. Förhoppningsvis kan alla dessa erfarenheter vara till användning.


Personalrepresentanter

 

Lisa Petri

 

 

Vakant plats

 


Deltagarrepresentanter

 

Vakant plats

 

 

Vakant plats

 


Revisorer

Jessica Tornqvist, revisor Ålder: 41 år
Sysselsättning: Auktoriserad revisor, Tönnerviks Horwath

Tönnerviks Horwath är en redovisnings- och revisionsbyrå med drygt 20 medarbetare som arbetar med både löpande redovisning, bokslut och revision. Byrån har funnits i Malmö i drygt tjugo år. Klienterna är huvudsakligen små och medelstora företag med stor branschspridning. Oftast är de ägarledda.

Jag har arbetat på Tönnerviks Horwath i sexton år och varit auktoriserad revisor sedan 2006. Jag är vald revisor i drygt 50 aktiebolag och även i ett antal ideella föreningar.

Lars Flygare, revisor Ålder: 55 år
Sysselsättning: Projektledare för Arvsfondsprojektet BISAM på Seved och samhällsestradör

Varför engagerar du dig som revisor för Glokala?
Folkbildning och det livslånga lärandet hotas i en allt för snabb värld. Jag har tidigare varit med i Glokalas styrelse och fortsätter nu som revisor.

Vad vill du bidra med? Vad har du för erfarenheter från ditt arbetsliv och ditt ideella engagemang som kommer till användning?
Jag har varit styrelse-, politik-, projekt- och folkrörelseaktiv aktivist de senaste 25 åren.

Bo Börrefors, revisorsuppleant Ålder: 73 år
Sysselsättning: Senior

 1. Jag engagerar mig i Glokala för att kunna medverka i fortlöpande diskussion om nya tider.

 2. Jag tänker mig kunna bidraga med en mångsidig erfarenhet av livet i västvärlden.

 3. Jag är poet, samhällsanalytiker, fd journalist. Urinvånare, med avbrott, i ”stan” Malmö; uppväxt i Kulladal. Övertygad mångkulturist. Främsta uppgift nu: bekämpa kvardröjande nationalism, historielöshet, ytlighet och förenklingar. Är cyklist, lever sk urbant. Är aktiv repulikan. Är EU-federalist och regionalist (regionkulturen är identitet).

Ingemar Holm, revisorsuppleant Ålder: 68 år
Sysselsättning: Projektledare, Centrum för Publikt Entreprenörskap

Varför engagerar du dig som revisorsuppleant för Glokala folkbildningsföreningen?
Glokala bidrar på ett fantastiskt sätt till att förnya folkbildningen som är oerhört viktig och spelar en avgörande roll för möjligheterna att bygga ett inkluderande samhälle.

Vad vill du bidra med? Vad har du för erfarenheter från ditt arbetsliv och ditt ideella engagemang som kommer till användning?
Jag vill hjälpa till att skapa en stabil plattform för Glokala och kan bidra med min långa erfarenhet från att driva verksamhet i så väl näringsliv som idéburen sektor.