SAMHÄLLSENTREPRENÖR
FÖRDJUPNING
DISTANS

Utveckla projekt för samhällsförändring på vår distanskurs Samhällsentreprenör: fördjupning.

Ansök senast 1 maj

KURSTYP
Profilkurs på distans

STUDIETAKT
50 %

LÄNGD
1 år (40 studieveckor)

CSN/STUDIEMEDEL
Berättigar till studiemedel, 50%.
Studiestödsnivå gymnasienivå (A2).

TRÄFFAR
3 frivilliga träffar i Malmö
3 frivilliga nätträffar

DATUM
HT: 28 augusti – 29 december 2023
VT: 1 januari – 31 maj 2023

ANTAGNING
Via intervju. Tillgång till dator och internet, samt grundläggande datorvana krävs. Se studeranderättslig standard för urvalskriterier vid antagning.

KOSTNADER
Vid kursträffar i Malmö står varje deltagare själv för resa och boende. För längre resor utgår ersättning upp till 750 kr per träff. Kursens studiematerial tillgängliggörs digitalt och utan kostnad. Eventuellt fördjupningsmaterial bekostas av deltagaren själv.

KONTAKT
August Nilsson
august (at) glokala.se
073-698 25 57

VISION OCH SYFTE

Kursen ska fungera som en plattform för utveckling av idéer och initiativ, där du med fördel har ett eget projekt, en idé eller en verksamhet som du vill arbeta fokuserat med under året. I distanskursen Samhällsentreprenör (”första” året – ges parallellt på Glokala folkhögskolan) utforskas begrepp, perspektiv, praktiska kompetenser och olika exempel på samhällsentreprenörskap. I fördjupningskursen är tanken att kunna utforska frågor och områden som är aktuella och angelägna för dig.

Samhällsentreprenörskap och social innovation diskuteras återkommande i samhällsdebatten, och politiken för att stödja området utvecklas. I kursen följer vi den aktuella debatten och relaterar den till våra egna erfarenheter. Vi undersöker också hur olika typer av initiativ kan bidra i omställningen till ett mer hållbart och blomstrande samhälle, inom ramen för planetens begränsade resurser.

Kursen bygger på ett aktivt deltagande i planeringen av innehåll och form, för att anpassas efter dina och gruppens behov. Du kan med fördel kombinera kursen med andra studier, jobb eller engagemang.

Kursens innehåll – tematiska moduler

För att skapa bra deltagande former i kursen och hitta relevanta ämnen att jobba kring är deltagande i planeringen en viktig förutsättning. Samtidigt behöver vi för att komma igång en ram att starta utifrån, därför har vi delat in året i några övergripande teman. Under varje modul genomförs en eller flera individuella uppgifter som stödjer lärandet genom att knyta an till modulens teman och den egna utvecklingen av ett projekt eller initiativ.

  • Mitt sammanhang. Detta tema ger utrymme för att studera det sammanhang som du befinner dig i och det verksamhetsområde eller tema du jobbar med. Vi ställer det även i relation till samhällsutvecklingen i Sverige och i världen. Hur vill du organisera ditt initiativ och hur gör liknande verksamheter? Vilket nätverk har du tillgång till och kan du utöka det? Vi kommer också att ge tid för fördjupning i den tematik som rör just ditt initiativ!
  • Ekonomi. Ekonomin är för många av oss en stötesten, men resurser behövs för att genomföra alla idéer. I detta tema tar vi upp de delar som är relevanta för oss när det gäller resurser och finansiering. Vi kommer att undersöka finansieringsmöjligheter och även arbeta med den egna budgeten eller verksamhetsmodellen.
  • Inre liv. Temat rymmer aspekter som rör det egna sättet att organisera sig i vardagen och ens personliga samhällsentreprenörskap. Hur hitta struktur och balans i det egna arbetet?
  • Teori U – en teori, en metod och ett ramverk för att skapa och förstå hållbart förändringsarbete. Under den här delen av kursen introduceras Teori U och vi prövar några arbetssätt inom denna metodik.
  • Nå ut. Varje god idé behöver en bra berättelse. Här arbetar vi med hitta en kommunikation som når fram. Storytelling och praktiska strategier för sociala medier är några av de delar vi undersöker.
  • Framtid. I det här temat arbetar vi med hur ditt initiativ ska utvecklas vidare. Vi blickar framåt och utåt för att se bredare sammanhang för vårt skapande och engagemang.

Arbetsformer – en deltagande kurs

I början av kursen bearbetar vi vilka frågor och fokus som vi vill utforska under året. Vi tar också ställning till hur formerna ska se ut för kommunikation och interaktion. Vi utgår från en plattform online, som bygger vidare på tidigare års kurser, och har möjlighet att använda Zoom som verktyg för videosamtal.

Studierna kring de fokus vi väljer att jobba med kan utformas bland annat genom studiebesök, intervjuer och analys av verksamheter. Det kan också ske genom studier av aktuell litteratur, med kortare föreläsningar i ljud- eller videoformat, och gemensamma samtal online. Individuella reflektioner och andra individuella inlämningsuppgifter skapar också struktur, med möjlighet till inbördes feedback.

Personlig coaching genom direkta samtal är ett kontinuerligt moment i kursen, där du får stöd i din process i dialog med någon av kursens pedagoger.

Under höstterminen finns ett mindre praktikmoment inlagt på förslag. Syftet är att lära känna en verksamhet eller en person som du är nyfiken på och vill lära av.

Läs om teman som deltagarna i kursen 2012/2013 utforskade: Skriften Resonans

KURSTRÄFFAR

Under året anordnar vi tre träffar i Malmö eller annan ort vi kommer överens om, med inspirerande studiebesök och gästföreläsare. Träffarna är frivilliga att delta i och brukar hållas över två dagar. De syftar till att skapa möjligheter till personliga möten på ett sätt som inte riktigt är möjligt via internet. Fullständigt program för träffarna meddelas ett par veckor innan genomförandet. Eventuell övernattning ordnas på egen hand, men vi hjälper till med tips om möjligheter i närheten.

MÅL

Kursens övergripande mål är att deltagaren efter kursen har fördjupat sin handlingskompetens inom samhällsentreprenörskap, och har utvecklat sin förmåga att reflektera i rollen som samhällsentreprenör. Det handlar sammantaget om att kunna se möjligheter och ha förmågan att bryta ner förverkligandet av initiativ i genomförbara steg, för att skapa förändring.

KONTAKT

August Nilsson
august@glokala.se
073-698 25 57

VILL DU FÖLJA VAD VI GÖR I KURSEN?
SE VÅR KURSSIDA →