Upskilling Pathways in AEPRO

Logo för projektet UP-AEPRO

Glokala deltar från oktober 2018 – oktober 2020 i det europeiska samarbetsprojektet UP-AEPRO.

UP-AEPRO utgår ifrån det ständiga behovet och intresset hos vuxenutbildare och anställda inom folkbildningen för att lära sig mer om den europeiska utvecklingen inom vuxenutbildning, om andra länders system och innovationer. Projektet syftar särskilt till att fördjupa kunskapen och att främja diskussionen om den nyligen lanserade europeiska strategin inom vuxenutbildning, Upskilling Pathways.

I korthet syftar Upskilling Pathways till att stärka lågutbildade vuxnas möjligheter att uppgradera och validera sina kompetenser. Alla medlemsländer har fått i uppdrag att utveckla och erbjuda stöd i tre steg: Kartläggning av kunskaper och färdigheter (skills assessment), skräddarsydda utbildningsmöjligheter (learning offer), validering och erkännande (validation & recognition). Medlemsländerna utformar sina insatser olika beroende på de system och strukturer som redan finns i respektive land.

Aktiviteter i projektet

2019 genomförs en onlinekurs kring Upskilling Pathways-initiativet, uppdelad på fyra moduler med följande övergripande teman:

 1. Policyöversikt och europeiskt påverkansarbete
 2. Kartläggning av kunskaper och färdigheter
 3. Skräddarsydda erbjudanden
 4. Validering och erkännande

I projektets nästa fas (senhöst 2019 – vår 2020) arrangeras fem kursmoment online som organiseras av deltagare i onlinekursen, med stöd av projektets partners.

En handledande verktygslåda för påverkansarbete kopplat till Upskilling Pathways kommer även att tas fram.

Projektets mål

UP-AEPRO syftar till att:

 • Öka kunskapen om initiativet Upskilling Pathways och andra politiska initiativ för livslångt lärande på europeisk nivå
 • Möjliggöra utbyte av innovationer mellan verksamma i olika delar av Europa, inom teman som relaterar till Upskilling Pathways
 • Förbättra kvalitet, professionalisering och kapacitet hos anställda inom vuxenutbildning och folkbildning
 • Stödja deltagare i projektets onlinekurs och projektets partners i att utveckla online-lärande och att introducera IKT-verktyg i sitt dagliga arbete
 • Öka den interkulturella kompetensen hos pedagoger och anställda inom vuxenutbildning och folkbildning
 • Stärka samarbetet med yrkeskollegor och beslutsfattare i sina länder och i Europa
 • Förbättra genomförandet av UP-initiativet på olika nivåer genom att göra det möjligt för vuxenutbildare och anställda (och organisationerna där de arbetar) att vara involverade

Resultat

Projektet ser framför sig följande resultat:

 • Aktörer inom vuxenutbildning och folkbildning kommer att kunna utveckla sin förmåga att förespråka policyförändringar, och känna sig stärkta i att delta i initiativets genomförande.
 • Projektet kommer också att ge dem möjlighet till en berikande fördjupning och utbyte kring deras organisationers och medlemsländers sätt att arbeta med initiativets tre steg (Skills assessment, Tailored-made offers, Validation & recognition).
 • Deltagare i projektets aktiviteter kommer därmed att öka sin professionella kapacitet och kvaliteten i sitt arbete.

Partners i projektet

Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) – Portugal
European Association for the Education of Adults (EAEA) – Belgien
The National Learning and Work Institute (L&W) – Storbritannien
Kansanvalistusseura (KVS) – Finland
Glokala Folkhögskolan
Nordiskt nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) – Danmark

Kontakt för mer information:

August Nilsson
august [at] glokala.se
073 698 25 57

Projektet finansieras med stöd från Europeiska kommissionen (Erasmus+ programmet).