Pedagogik

Vi tror på det relationella lärandet och på att möta deltagaren som hela människan. Lärandet är en process som sker hela tiden och i samspel med andra. Vi lär oss av varandra och det aktiva deltagandet är grunden för detta. Förhållningssättet präglas av nyfikenhet och medmänsklighet för att skapa en meningsfull bildning. Hos oss får deltagaren befinna sig i ett sammanhang där man deltar och som leder till en känsla av tillhörighet på skolan och i Malmö. Vi tillvaratar och bekräftar deltagarnas tidigare erfarenheter och kunskaper. Vi ser flerspråkighet som en resurs. Deltagarna ska uppmuntras att våga att testa och pröva vilka sätt som funkar bäst för lärandet, samt utmana sig själva. Vi är flexibla i våra undervisningsmetoder. Vi utgår från gruppen och dess behov.