Projektet SMALEI har fått en hemsida

SMALEI-projektet syftar till att att stärka hållbarhetsarbetet hos folkbildningsorganisationer över hela Europa, och öka deras kapacitet att bidra till en transformering av samhället. Projektet kommer att öka medvetenheten om miljö- och klimatutmaningar, samt stödja folkbildnings- och vuxenutbildningsorganisationer i att arbeta för grön omställning.

Projektets hemsida är uppbyggd både för att vara en användarvänlig informationspunkt om projektets utveckling och resultat, men också som en inspirationskälla för betydelsen av att koppla samman hållbarhet, lärande & bildning. I nuläget finns dels en samling med goda exempel på arbetssätt presenterad på webbplatsen; däribland framgångsrika vuxenutbildningsmetoder och inspirerande initiativ från olika platser. Dels finns en bred samling av litteratur och stödjande läsning om lärande för hållbar utveckling. Exemplen på arbetssätt och samlingen av litteratur knyter an till de fem hållbarhetsområden som kommer att ingå i den matris för hållbarhet som utvecklas inom projektet. En specifik sektion på webbplatsen har rubriken ”SMALEI för dig” – med material som kommer att inkludera en digital akademi, policyrekommendationer och färdplan, samt den matris som utvecklas för att stärka folkbildningsorganisationers hållbarhetsarbete.

Från och med september 2023 planeras SMALEI-matrisen finnas tillgänglig online. Parterna i projektet arbetar för närvarande med att utveckla denna matris som kommer kunna användas för att analysera hur man som organisation arbetar med hållbarhet och grön omställning idag, och samtidigt få syn på utvecklingsmöjligheter. Följande övergripande teman kommer ingå i matrisen: Organisationens miljömässiga hållbarhet, grön kompetens hos lärare och personal, deltagares engagemang, folkbildning och insatser för ökad medvetenhet riktade till medborgare, samarbeten och partnerskap för hållbar utveckling.

SMALEI:s kommunikationskanaler blickar också in i framtiden och hemsidan kommer att användas som inspirationskälla för organisationer som arbetar med vuxenutbildning och som söker resurser inom hållbarhetsområdet.

Håll dig uppdaterad om workshops, seminarier/webbinarier och hållbarhets- och utbildningsresurser i vår nyhetssektion på smalei.eu, eller följ våra nyheter via hashtaggen #SMALEI i sociala medier.

Glokala folkhögskola är en del av SMALEI-projektet sedan april 2022. Du kan läsa mera om projektet här.

Förtydligande av Glokala Folkhögskolans värdegrund

Så länge det finns normer och maktstrukturer som begränsar grupper i samhället behöver Glokala arbeta emot dessa strukturer och för jämlikhet. Glokala folkhögskolan ska verka för ett jämlikt Malmö och vara en aktiv aktör för en positiv förändring i samhället. Vi skapar social förändring genom att folkbilda. Vi lär oss samhällsengagemang av varandra.

Glokala folkhögskolan har verkat för ett jämlikt och solidariskt Malmö genom vårt breda utbud av kurser, projekt och mötesplatser sedan 2005. Som folkhögskola har vi, sedan start, agerat för att i praktiken förverkliga statens syfte med folkbildningen:

● Att stärka och utveckla demokratin.
● Att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och
skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
● Att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
● Att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Glokala är en aktiv folkbildningsaktör i Malmö som bidrar till gemenskap. Vi har ett brett och relevant kursutbud grundat i jämlikhet och solidaritet, utifrån människors passion och samhällets behov. Vi arbetar med urban kultur och social förändring.

Med tanke på folkhögskolans demokrati-, jämlikhet- och kulturuppdrag ser vi med stor oro på den pågående samhällsutvecklingen där orättvisorna och klyftorna ökar, där samhällsklimatet sprider ett vi- och dom-tänkande och där dagens klimat- och miljöutmaningar inte tas på största allvar.

Glokala folkhögskolan står stadigt för alla människors lika värde och för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi kommer att fortsätta att bidra till demokratins ständiga utveckling genom att:

  1. Fortsätta att utveckla den kritiska pedagogiken i vår vardag, där vi tillsammans lär oss att problematisera och inte att dominera.
  2. Stärka vårt deltagande i nätverk som arbetar för ett solidariskt och jämlikt Malmö.
  3. Verka för att folkbildningens syfte och frihet bevaras.