Stadgar för Glokala Folkbildningsföreningen

Vision

Vår vision är en värld där alla vågar vara nyfikna. Tillsammans skapar vi ny kunskap för ett jämlikt och solidariskt Malmö.

Uppdrag

Vi gör folkbildning genom kurser, sociala och politiska projekt och gemensamma platser för att bidra till hållbar samhällsutveckling och tillvaratagande av varje deltagares potential och kreativitet.

Vision och uppdrag antogs på styrelsemöte den 24 augusti 2016.


Stadgar

§ 1 Föreningens namn är Glokala folkbildningsföreningen, ideell förening i Malmö

§ 2 Syfte och uppgift:

  • att stimulera folkbildningsarbete i Malmö såväl praktiskt som teoretiskt
  • att tillvarata och utveckla människors kraft genom att stödja bostadsområdesanknuten folkhögskoleverksamhet och annan folkbildningsverksamhet grundad på jämlikhet och solidaritet
  • att i samverkan med olika folkrörelser medverka till en bred diskussion om folkbildning och folkrörelsernas villkor i storstaden.

§3 Medlemskapföreningar och enskilda kan ansluta sig som medlemmar. Årsmötet fastställer medlemsavgiften.

§4
Mom 1
Årsmöte:

Årsmötet skall avhållas före den 1 april. Följande ärenden skall behandlas:

  1. Styrelsens berättelse
  2. Revisorernas berättelse
  3. Frågan om ansvarsfrihet
  4. Medlemsavgift
  5. Motioner och förslag
  6. Val

Medlemmarna kallas skriftligen till årsmötet, senast 14 dagar före utsatt datum.

Mom 2 Motioner: Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 28 februari.

Mom 3 Rösträtt: Röstberättigade är den som erlagd den årliga medlemsavgiften. Varje medlemskapberättigar till en röst. Föreningarnas rösträtt utövas genom fullmakt.

Mom 4 Röstning: Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Sluten omröstning skall ske vid personval, om någon medlem så begär. Avlämnad röstsedel med fler eller färre namn än vad valet är ogiltig. Vid lika röstetal avgörlotten i sluten omröstning.

Mom 5 Övrigt: Föreningens verksamhetsår skall omfatta perioden 1 jan till 31 dec. Möten utöver årsmöten skall avhållas vid behov efter beslut av styrelsen eller minst hälftenav föreningens medlemmar begär det.

§ 5 Val
Årsmötet väljer styrelse, bestående av sju ledamöter och fyra suppleanter. I föreningens styrelse får ingå högst en anställd. Ordförande och kassör väljs särskilt. Årsmötet väljer även två revisorer och två revisorsuppleanter samt valberedning bestående av tre personer. Mandattiden för styrelseledamöter och revisorer är 2 år. Jämt årtal väljes fyra ledamöter, varav en är ordförande. Ojämnt år väljes 3 ledamöter,varav en är kassör. Mandattiden för suppleanter och valberedning är ett år.

§ 6 Stadgar och föreningens upphörande
Stadgeändring respektive upplösning av föreningen kan endast behandlas om fråganvarit tydligen angiven i kallelsen till årsmötet. Beslut i dessa frågor fodrar minst 2/3majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

Stadgarna antogs 1998-04-07 då föreningens namn var Folkbildningsföreningen i Malmö. Stadgarna uppdaterades senast 2013-06-18 vid extra årsmöte.