Stadgar för Glokala Folkbildningsföreningen

§ 1 Föreningen namn & säte

Föreningens namn är Glokala folkbildningsföreningen. Glokala folkbildningsföreningen är en ideell förening i Malmö med organisationsnummer 846003-9798.


§ 2 Ändamål och syfte

att stimulera folkbildningsarbete i Malmö såväl praktiskt som teoretiskt att tillvarata och utveckla människors kraft genom att stödja bostadsområdesanknuten folkhögskoleverksamhet och annan folkbildningsverksamhet grundad på jämlikhet och solidaritet.
att i samverkan med olika folkrörelser medverka till en bred diskussion om folkbildning och folkrörelsernas villkor i storstaden.


§3 Medlemskap

Föreningen är öppen för enskilda som delar ändamålparagraf §2.
Ansökan om medlemskap sker skriftligen (webb/e-post) till styrelsen som prövar ansökan och beslutar i ärendet. Nya och befintliga medlemmar bekräftar sitt medlemskap genom inbetalning av medlemsavgift senast 2 veckor innan årsmötet.
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem ur föreningen för den medlem som verkar mot föreningens syfte och/eller uppgift enligt § 2. Uteslutande medlem ska meddelas beslut med motiv. Den som begär utträde ur föreningen beviljas sådant och meddelas skriftligen.


§4 Årsmöte och Extra årsmöte
Årsmöte och extra årsmöte är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet skall hållas före den 1 juni. Följande ärenden skall behandlas:

 1. Styrelsens berättelse, inklusive årsbokslut
 2. Revisorernas berättelse
 3. Frågan om ansvarsfrihet
 4. Medlemsavgift
 5. Motioner och förslag
 6. Val

Mom 1: Kallelse
Medlemmar kallas skriftligen via e-post och hemsida till årsmötet, senast 14 dagar före utsatt datum. Endast det som står i kallelsen får behandlas på årsmötet. Årsmöteshandlingarna ska finnas tillgängliga senast på årsmötet.
Mom 2 Motioner
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 28 februari. Motioner sänds till någon medlem (ordinarie, suppleant eller adjungerad) i styrelsen.
Mom 3 Rösträtt
Röstberättigad är den medlem som erlagt den årliga medlemsavgiften senast två veckor innan årsmötet.

Mom 4 Röstning
Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Sluten omröstning skall ske vid personval, om någon medlem så begär. Avlämnad röstsedel med fler eller färre namn än vad valet avser är ogiltig.

Mom 5 Styrelse
Årsmötet väljer styrelse, bestående av sex ledamöter och två suppleanter. Till föreningens styrelse får en anställd ej väljas. Ordförande och vice ordförande väljs särskilt. Årsmötet väljer även två revisorer och två revisorssuppleanter samt valberedning bestående av tre personer.*

Till förtroendevald kan medlemmar väljas, som uppfyller kraven enligt §3.
Mandattiden för styrelseledamöter och revisorer är 2 år. Jämnt årtal väljs tre ledamöter, varav en är ordförande. Ojämnt år väljes tre ledamöter, varav en är vice ordförande. Mandattiden för suppleanter och valberedning är ett år.

5.1 Styrelsen utser firmatecknare
Föreningens firma tecknas av den eller de personer som som styrelsen utser. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

Mom 6 Extra årsmöte
Extra årsmöten skall avhållas vid behov efter beslut av styrelsen eller minst hälften av föreningens medlemmar begär det, och kan endast behandla de frågor som föranlett det extra årsmötet, vilket ska framgå av kallelsen. Kallelse till extra årsmötet kan ske enligt §4, mom 1.

Mom 7 Övrigt
Föreningens verksamhetsår skall omfatta perioden 1 jan till 31 dec.

§ 5 Styrelse
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm
 • förbereda årsmöte

 • § 6 Stadgar och föreningens upphörande

Stadgeändring respektive upplösning av föreningen kan endast behandlas om frågan varit tydligen angiven i kallelsen till årsmötet. Beslut i dessa frågor fordrar minst ⅔ majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.
Vid upplösande av föreningen ska tillgångarna gå till en folkbildande verksamhet som delar ändamålparagraf §2.

Stadgarna antogs 1998-04-07 under föreningsnamnet Folkbildningsföreningen i Malmö.
Stadgarna uppdaterades 2013-06-18 vid extra årsmöte, då föreningens namn ändrades till Glokala Folkbildningsföreningen, ideell förening i Malmö.
Stadgarna uppdaterades 2020-03-25 då styrelsens storlek minskades och funktionen kassör byttes ut mot vice ordförande.
Stadgarna uppdaterades 20210324 då föreningens namn förtydligades, organisationsnummer lades till, hur en blir medlem förtydligades, hur utträde och uteslutning hanteras. Vidare förtydligades att årsmötet är högst beslutande organ, när årsmöteshandlingarna finns tillgängliga, att det framkommer att resultat och balansräkning behandlas., vart en sänder motioner, vad som krävs för att hålla extra årsmöte och vem som kan väljas som förtroendevald.
Stadgarna reviderades 2023-03-30 då en översyn gjordes och bland annat medlemskap och firmatecknare förtydligades.