Stadgar för Glokala Folkbildningsföreningen

§ 1 Föreningens namn är Glokala Folkbildningsföreningen. Glokala Folkbildningsföreningen är en ideell förening i Malmö med organisationsnummer 846003-9798.

§ 2 Syfte och uppgift:

  • att stimulera folkbildningsarbete i Malmö såväl praktiskt som teoretiskt
  • att tillvarata och utveckla människors kraft genom att stödja bostadsområdesanknuten folkhögskoleverksamhet och annan folkbildningsverksamhet grundad på jämlikhet och solidaritet
  • att i samverkan med olika folkrörelser medverka till en bred diskussion om folkbildning och folkrörelsernas villkor i storstaden.

§ 3 Medlemskapföreningar och enskilda kan ansluta sig som medlemmar, detta sker genom inbetalning av medlemsavgift. Årsmötet fastställer medlemsavgiften. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem ur föreningen för den medlem som verkar mot föreningens syfte och/eller uppgift. Den som begär utträde ur föreningen beviljas sådant.

§ 4

Mom 1 Årsmöte:

Årsmötet är högst beslutande organ. Årsmötet skall avhållas före den 1 april. Följande ärenden skall behandlas:

  • Styrelsens berättelse, inklusive årsbokslut
  • Revisorernas berättelse
  • Frågan om ansvarsfrihet
  • Medlemsavgift
  • Motioner och förslag
  • Val

Medlemmarna kallas skriftligen till årsmötet, senast 14 dagar före utsatt datum.
Årsmöteshandlingarna ska finnas tillgängliga senast på årsmötet.

Mom 2 Motioner: Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 28 februari. Motioner sänds till någon medlem (ordinarie, suppleant eller adjungerad) i styrelsen.

Mom 3 Rösträtt: Röstberättigade är den som erlagd den årliga medlemsavgiften. Varje
medlemskap berättigar till en röst. Föreningarnas rösträtt utövas genom fullmakt.

Mom 4 Röstning: Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Sluten omröstning skall ske vid personval, om någon medlem så begär. Avlämnad röstsedel med fler eller färre namn än vad valet är ogiltig. Vid lika röstetal avgör lotten i sluten omröstning.

Mom 5 Övrigt: Föreningens verksamhetsår skall omfatta perioden 1 jan till 31 dec. Extra
årsmöten skall avhållas vid behov efter beslut av styrelsen eller minst hälften av föreningens medlemmar begär det.

§ 5 Val

Årsmötet väljer styrelse, bestående av sex ledamöter och två suppleanter. Till föreningens styrelse får en anställd ej väljas. Ordförande och vice ordförande väljs särskilt. Årsmötet väljer även två revisorer och två revisorsuppleanter samt valberedning bestående av tre personer.

Mandattiden för styrelseledamöter och revisorer är 2 år. Jämt årtal väljes tre ledamöter, varav en är ordförande. Ojämnt år väljes tre ledamöter, varav en är vice ordförande. Mandattiden för suppleanter och valberedning är ett år.

§ 6 Stadgar och föreningens upphörande

Stadgeändring respektive upplösning av föreningen kan endast behandlas om frågan varit tydligen angiven i kallelsen till årsmötet. Beslut i dessa frågor fodrar minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

Stadgarna antogs 1998-04-07 under föreningsnamnet Folkbildningsföreningen i Malmö.

Stadgarna uppdaterades 2013-06-18 vid extra årsmöte, då föreningens namn ändrades till Glokala Folkbildningsföreningen, ideell förening i Malmö.

Stadgarna uppdaterades 2020-03-25 då styrelsens storlek minskades och funktionen kassör byttes ut mot vice ordförande.

Stadgarna uppdaterades 20210324 då föreningens namn förtydligades, organisationsnummer lades till, hur en blir medlem förtydligades, hur utträde och uteslutning hanteras. Vidare förtydligades att årsmötet är högst beslutande organ, när årsmöteshandlingarna finns tillgängliga, att det framkommer att resultat-
och balansräkning behandlas., vart en sänder motioner, vad som krävs för att hålla extra årsmöte och vem som kan väljas som förtroendevald.