Forskningscirkeln som kunskapskälla

Hur kan forskning bedrivas där forskare, praktiker och berörda deltar på lika villkor i kunskapsutveckling?

Kurs för doktorander (7.5 hp) och praktiker – vinter 2023 / vår 2024

En orientering om hur forskningscirkeln kan användas som kunskapskälla inom deltagarbaserad aktionsforskning. Hur kan forskning bedrivas där forskare, praktiker och berörda kan delta och bidra på lika villkor i kunskapsutveckling?

Kursperiod: 2023-12-04 – 2024-03-15
Kurstillfällen i Malmö: 11 december 2023, 11-12 januari, 8-9 februari, 13 mars 2024
Studietakt: Motsvarande 25%. Kursen ges genom tre träffar i Malmö och självständiga studier mellan dessa tillfällen samt ett uppstartsseminarium i december i år.
Studiemedel: Kursen är studiemedelsberättigad genom CSN, om du väljer att läsa den som folkhögskolekurs.
Kostnader: Kursen genomförs utan avgift men kostnad för litteratur kan tillkomma.

Anmälan till kursen: Senast 1 december genom att maila till Margareta Rämgård margareta.ramgard@mau.se eller Gunilla Härnsten gunilla@gundrastorp.se

Kursen genomförs i samarbete mellan Malmö folkhögskola, Glokala folkhögskolan och SPARC (Swedish Participatory Action Research Community) – nationell förening för deltagarbaserad aktionsforskning

Målgrupp
Kursen vänder sig både till dig som är doktorand och till dig som arbetar med förändring och verksamhetsutveckling inom folkbildningen, i idéburen sektor, i offentliga organisationer eller i företag.

Förkunskaper
Kursen är öppen för alla som kan bedömas tillgodogöra sig innehållet. Kursen hålls huvudsakligen på svenska, men även inslag på engelska förekommer. Du som inte är forskarstuderande (doktorand) kan delta i kursen som en folkhögskolekurs. Vi ser deltagare med olika bakgrund som en tillgång.

Syfte
Kursen syftar till att ge en bred översikt av forskningscirkelns bakgrund och karakteristika, och att kritiskt diskutera dess användning som ett inslag i forskning. Vidare syftar kursen till att synliggöra vilka förutsättningar som krävs för att använda forskningscirkeln som en arena för kunskapsutveckling i samband med ett forskningsarbete.

Innehåll
I kursen presenteras forskningscirkelns uppkomst, dess rötter i den svenska studiecirkeltraditionen och dess användning i olika sammanhang. Forskningscirkeln relateras även till nationell och internationell deltagarbaserad aktionsforskning. Vetenskapsteoretiska och kunskapsteoretiska perspektiv belyses som en bakgrund till forskningsmetodiska överväganden i samband med forskning där cirkeln utgör en kunskapskälla.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i seminarieform som så nära som möjligt följer forskningscirkelns arbetssätt. Deltagarnas erfarenheter, ett kritiskt och självkritiskt förhållningssätt samt en konstruktiv diskussion utgör viktiga aspekter. Kursen examineras genom aktivt deltagande i undervisningen samt författande av en individuell examinationsuppgift.

Kursledning
Kursen leds av Gunilla Härnsten och Margareta Rämgård. Gunilla är professor emerita i pedagogik vid Linnéuniversitetet och Margareta är docent i vårdvetenskap och samhällsgeografi och arbetar på Malmö universitet. Båda har lång erfarenhet av att arbeta med forskningscirklar och av deltagarbaserad aktionsforskning nationellt såväl som internationellt.

Litteratur
Se litteraturlista. Valda delar läses.
I huvudsak kommer de texter som ingår att göras tillgängliga inom kursen.

Intyg & högskolepoäng
Kursen är en del av SPARC:s forskarutbildning i Demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser. Motsvaras av 7,5 hp inskrivna vid lärosäte. Deltagare som slutför kursen med godkänt betyg får ett kursintyg som motsvarar 7,5 hp, och som kan omvandlas till kurspoäng om/när vederbörande blir doktorand efter dialog med examinator.
Du som läser kursen som en folkhögskolekurs och deltar aktivt i kursens moment får även ett kursintyg vid kursens slut.

Kontaktuppgifter
Margareta Rämgård, margareta.ramgard@mau.se 073-0886595
Gunilla Härnsten gunilla@gundrastorp.se 070-556 46 63
August Nilsson, august@glokala.se, 073-6982557
Jimi Sundling, j.sundling@malmofolkhogskola.se, 076-1957127

Kursinformation & litteraturlista – pdf